សំបុត្ររថយន្ត

larryta no data icon

មិនមាន​ទិន្នន័យ

{{translate(d.route.from_route_name)}} {{translate(d.route.to_route_name)}}

{{d.payment_method}} លេខកូដ: {{d.booking_code}} អតិថិជន: {{d.customer.last_name+' '+d.customer.first_name}} លេខទូរស័ព្ទ: {{d.customer.phone_number}}
ថ្ងៃកក់ ថ្ងៃធ្វើដំណើរ ចំនួនកៅអី លេខកៅអី តម្លៃ​ឯកតា បញ្ចុះតំលៃ ចំនួនទឹកប្រាក់

{{d.booking_date}}

{{d.booking_time}}

{{d.departure_date}}

{{d.departure_time}}

{{d.booking_seat}} {{d.serial_seat_no}} {{d.unit_price|currency}} {{d.discount|currency}} {{d.amount|currency}}